Algorytmy postępowania klinicznego dla patologii szyjki macicy

W dniach 06-08.11.2014 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Tematyczne Od rozpoznania do leczenia – Aktualne algorytmy postępowania klinicznego dla patologii szyjki macicy oraz diagnostyka i leczenie wad wrodzonych pochwy zorganizowane przez Klinikę Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W Konferencji wzięło udział pięciu pracowników z NZOZ Centrum Diagnostyki – Zakład Patomorfologii w Krośnie.

.

Algorytmy postępowania w histopatologicznej ocenie biopsji szyjki macicy i okolicy anogenitalnej

Algorytmy postępowania w histopatologicznej ocenie biopsji szyjki macicy i okolicy anogenitalnej


.

Projekt rekomendacji PTP i PTG dotyczący wykorzystania p16 w ginekologicznej diagnostyce histopatologicznej oparty na rekomendacjach CAP/ASCCP

.

Rekomendacja I

 • odróżnienie zmian o morfologii imitującej HSIL, określanych kategorią „Negatywna dla zmian/neoplazji śródnabłonkowych lub złośliwych” (Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy, NILM) od prawdziwych zmian przedrakowych HSIL;
 • do NILM zalicza się: niedojrzałą metaplazję płaskonabłonkową, zanik, stany naprawcze i regeneracyjne na podłożu zapalenia oraz zmiany popromienne;
 • negatywna reakcja z p16 upoważnia do rozpoznania NILM, natomiast pozytywny wynik p16 odpowiada diagnozie HSIL.

.

Rekomendacja II

 • kategoria zmian rozpoznawanych w barwieniu hematoksyliną i eozyną jako: -IN2 (spektrum zmian między LSIL z infekcją HPV a HSIL) wymaga barwienia p16;
 • odczyn negatywny wskazuje na LSIL lub zmianę nie związaną z infekcją HPV;
 • silna i rozlana reakcja p16 odpowiada HSIL.

.

Rekomendacja III

 • badanie immunohistochemiczne p16 przydatne jest również do rozstrzygnięcia niezgodności opinii specjalistów w ocenie obrazu histopatologicznego wycinków w barwieniu hematoksyliną i eozyną, ze zwróceniem uwagi na zmiany przedrakowe o charakterze neoplazji śródnabłonkowej -IN2 lub -IN3;
 • barwienie immunohistochemiczne p16 negatywne upoważnia do rozpoznania LSIL lub zmiany naśladującej HSIL lub zmiany nie związanej z infekcją HPV, natomiast barwienie immunohistochemiczne p16 pozytywne umożliwia rozpoznanie HSIL.

.

Rekomendacja IV

 • nie zaleca się barwienia immunohistochemicznego p16 jako rutynowego badania diagnostycznego do zmian o jednoznacznej i bezdyskusyjnej morfologii odpowiadającej NILM, LSIL lub HSIL.

.

Rekomendacja V

 • wskazane jest badanie immunohistochemiczne p16 u pacjentek ze zmianą o morfologii mniej zaawansowanej niż -IN1, u których poprzednie badanie cytologiczne wykazało stan bardziej zaawansowany typu HSIL, ASC-H, ASC-US/HPV16 lub AGC;
 • wynik negatywny p16 wskazuje na LSIL lub zmianę nie związaną z infekcją HPV, natomiast
 • reakcja p16 jednolita i pozytywna odpowiada HSIL.

.

NILM, p16-, metaplazja niedojrzała

NILM, p16-, metaplazja niedojrzała


.

NILM, p16-, zapalenie z regeneracją

NILM, p16-, zapalenie z regeneracją


.

HSIL (CIN 2), p16+

HSIL (CIN 2), p16+


.

HSIL (CIN 3), p16+

HSIL (CIN 3), p16+


.

HSIL – obraz cytologiczny

HSIL  obraz cytologiczny


.

Rak szyjki maciy – obraz makroskopowy

Rak szyjki maciy – obraz makroskopowy.