RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedLifeCover  z siedzibą w Krośnie ul. Zielona 22 g wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000237669, NIP: 6842410902, REGON: 180062560

2) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Korczyńska 31, 38-400 Krosno lub drogą e-mailową pod adresem: nzoz.krosno@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych. Podstawa prawna przetwarzania danych medycznych: ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (rozdział 7 poświęcony dokumentacji medycznej), ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i udostępnianie na postawie ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (rozdział 7 poświęcony dokumentacji medycznej),

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych na postawie ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (rozdział 7 poświęcony dokumentacji medycznej),

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania w MedLifeCover Sp. z o.o.