Wyniki badań

Oryginały wyników badań wydawane są zleceniodawcom w okresie – w zależności od rodzaju badania – od 1 dnia do 5-7 dni roboczych od otrzymania materiału, jednak pacjent ma prawo otrzymać odpis swojego wyniku badania.

Regulamin wydawania odpisów badań:

  • pacjent ma prawo otrzymać odpis swojego wyniku badania,

  • pacjent otrzymuje odpis swojego wyniku badania poprzez osobiste stawienie się w sekretariacie Zakładu oraz pisemne upoważnienie Centrum Zdrowia MredLifeCover - Zakład Patomorfologii w Krośnie do jego wydania,

  • w przypadku, gdy pacjent nie może stawić się w Zakładzie, wówczas członek rodziny pacjenta może również uzyskać odpis wyniku badania, poprzez osobiste stawienie się w sekretariacie Zakładu oraz pisemne upoważnienie NZOZ Centrum Diagnostyki Zakład Patomorfologii w Krośnie do jego wydania (tutaj przez członka rodziny pacjenta uważa się współmałżonka oraz krewnych w linii prostej: wstępnych i zstępnych w I stopniu),

  • pacjent może pisemnie upoważnić każdą osobę do odebrania odpisu swojego wyniku badania; wówczas osoba ta osobiście stawia się w sekretariacie Zakładu i przedkłada upoważnienie, a następnie pisemnie potwierdza odbiór wydanego odpisu wyniku badania.