Wypożyczenia preparatów i bloczków

Preparaty mikroskopowe i bloczki parafinowe są własnością Centrum Zdrowia MedLifeCover - Zakład Patomorfologii w Krośnie i są archiwizowane przez okres 20 lat, jednak pacjent ma prawo wypożyczyć bloczki parafinowe pochodzące z jego badania oraz obowiązek ich oddania.

Regulamin wypożyczania bloczków parafinowych:

  • pacjent ma prawo wypożyczyć bloczki parafinowe pochodzące z jego badania oraz obowiązek ich oddania,

  • w celu wypożyczenia właściwych bloczków pacjent osobiście stawia się w sekretariacie Zakładu oraz przedstawia pisemny wniosek do MedLifeCover Centrum Zdrowia Zakład Patomorfologii w Krośnie o ich wypożyczenie,

  • jeżeli bloczki pochodzą z ostatniego pół roku, to czas oczekiwania na wypożyczenie wynosi 2 godziny, a jeżeli pochodzą z okresu wcześniejszego niż pół roku, to czas oczekiwania na wypożyczenie wynosi 24 godziny,

  • bezpośrednio przed wypożyczeniem bloczki przegląda lekarz, oceniając ich stan,

  • pacjent pisemnie potwierdza, że otrzymał właściwe bloczki parafinowe oraz pisemnie zobowiązuje się do ich zwrotu,

  • w przypadku, gdy pacjent nie może stawić się w Zakładzie, wówczas członek rodziny pacjenta może również wypożyczyć właściwe bloczki, poprzez osobiste stawienie się w sekretariacie Zakładu oraz pisemne upoważnienie NZOZ Centrum Diagnostyki Zakład Patomorfologii w Krośnie do ich wypożyczenia (tutaj przez członka rodziny pacjenta uważa się współmałżonka oraz krewnych w linii prostej: wstępnych i zstępnych w I stopniu); członek rodziny pacjenta pisemnie potwierdza, że otrzymał właściwe bloczki oraz pisemnie zobowiązuje się do ich zwrotu,

  • pacjent może pisemnie upoważnić każdą osobę do wypożyczenia bloczków, przy jednoczesnym założeniu, że pisemnie zobowiązuje się do ich zwrotu; wówczas osoba ta osobiście stawia się w sekretariacie Zakładu i przedkłada upoważnienie, a następnie pisemnie potwierdza odbiór właściwych bloczków.