RODO - prawa użytkownika strony internetowej

.

Prawa użytkownika strony internetowej

Użytkownik, jeśli przepisy prawa, m. in. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże  uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług,
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • usunięcia swoich danych osobowych
  • prostowania swoich danych osobowych

.

celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Osobowych Danych.

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. Strona jest zabezpieczona w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Administratora przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Administratora, którzy posiadają imienne upoważnienia. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, które mogą otrzymać dostęp do komputera i / lub urządzenia mobilnego Użytkownika i odczytać dane jakie Administrator prezentuje dla Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu loginu i hasła dostępu Użytkownika, przez osoby trzecie.