Rak metaplastyczny piersi powstały na podłożu włókniakogruczolaka


Lito-torbielowaty, twardy, policyklicznych kształtów, barwy białawo-szarawej guz o wymiarach 6,5 x 6 x 5 cm usytuowany na granicy kwadrantów zewnętrznych piersi prawej, w odległości 1 cm od brodawki sutkowej. Otrzymano pierś prawą o wymiarach 14 x 13 x 7 cm z dołem pachowym średnicy 5 cm. Marginesy operacyjne: tylny  0,1 cm; górny (dogłowowy)  1 cm; dolny (doogonowy)  2,5 cm; zewnętrzny (boczny)  1 cm; wewnętrzny (przyśrodkowy)  5,5 cm; odległość od skóry do guza  0,4 cm. Brodawka sutkowa nie jest wciągnięta. W obrębie dołu pachowego dwadzieścia sześć węzłów chłonnych.

.

Mikroskopowo:

 • zabieg operacyjny radykalny  resekcja R0,
 • najmniejszy  tylny  margines operacyjny wynosi 0,1 cm,
 • rak zbudowany z dużych, atypowych komórek gruczołowych, które ulegają metaplazji płaskonabłonkowej (Fot. 1, 2),
 • duży polimorfizm jąder komórek rakowych – znaczna różnorodność w ich wielkości i w kształcie (Fot. 3),
 • indeks mitotyczny wynosi 10-12 mitoz/10 HPF = 2-3 mitozy/1 mm kwadratowy,
 • w świetle naczyń chłonnych biegnących wokół guza zatory nowotworowe,
 • pnie nerwowe nacieczone przez raka,
 • wokół gniazd i grup komórek raka naciek z limfocytów o pośrednim nasileniu, dezmoplazja oraz pola martwicy, które stanowią około 10% objętości guza,
 • brak raka in situ oraz mikrozwapnień,
 • w kwadrancie górno-wewnętrznym włókniakogruczolak wewnątrzkanalikowy (łac.: fibroadenoma intracanalicullare) średnicy 0,6 cm (Fot. 4),
 • ogniskowo w obrębie guza utkanie charakterystyczne dla podścieliska gruczolakowłókniaka otoczone komórkami rakowymi, dlatego też nie jest wykluczone, że rak powstał na podłożu włókniakogruczolaka poprzez proliferację składnika nabłonkowego (Fot. 5, 6),
 • brodawka sutkowa oraz okolica zabrodawkowa wolne od utkania raka,
 • w dwóch węzłach chłonnych, spośród dwudziestu sześciu węzłów chłonnych pobranych z dołu pachowego przerzuty raka (2/26); średnica największego przerzutu wynosi 1 cm; przerzuty obejmują torebki węzłów chłonnych, lecz ich nie przekraczają (Fot. 7, 8, 9).

.

Immunohistochemia:

 • receptory estrogenowe - ekspresja ujemna (Fot. 10),
 • receptory progesteronowe - ekspresja ujemna (Fot. 11),
 • receptor HER2 - ekspresja ujemna (status negatywny) (Fot. 12),
 • Ki-67 – frakcja proliferacyjna mierzona dodatnią ekspresją antygenu Ki-67 wynosi 50% (Fot. 13),

.

 • zgodnie z zaleceniami St. Gallen 2013 badany nowotwór pod względem biologicznym (molekularnym) jest podtypem hormononiezależnym (trójujemnym), w związku z tym w dalszym, ewentualnym leczeniu systemowym należy uwzględnić środki alkilujące (głównie cyklofosfamid), a dopuszczalne są również antracykliny i taksany.

.

Diagnoza histopatologiczna:

Rak metaplastyczny piersi prawej.
     - łac.: Carcinoma metaplasticum mammae dextrae
Przerzuty raka do dwóch węzłów chłonnych (2/26).

 • pT3N1aMxRo
 • wg AJCC – stopień III A
 • podtyp biologiczny (molekularny) – hormononiezależny

.


Rak metaplastyczny piersi

Fot. 1. Obraz histopatologiczny raka metaplastycznego (obiektyw 4x)


.

Rak metaplastyczny piersi

Fot. 2. Obraz histopatologiczny raka metaplastycznego (obiektyw 10x)


.

Rak metaplastyczny piersi

Fot. 3. Rak metaplastyczny piersi - duży polimorfizm jąder komórkowych komórek rakowych (obiektyw 40x)


.

Włókniakogruczolak

Fot. 4. Obraz histopatologiczny włókniakogruczolaka (obiektyw 4x)


.

Rak metaplastyczny piersi

Rak metaplastyczny piersi

Fot. 5 i 6. Ogniskowo w obrębie guza utkanie charakterystyczne dla podścieliska gruczolakowłókniaka otoczone komórkami rakowymi, dlatego też nie jest wykluczone, że rak powstał na podłożu włókniakogruczolaka poprzez proliferację składnika nabłonkowego (obiektywy 4x i 10x)


.

Rak metaplastyczny piersi

Rak metaplastyczny piersi

Rak metaplastyczny piersi

Fot. 7, 8 i 9. Przerzut raka metaplastycznego do węzła chłonnego (obiektywy 4x, 10x i 20x)


.

Rak metaplastyczny piersi

Fot. 10. Barwienie immunohistochemiczne na receptory estrogenowe: ekspresja ujemna w komórkach raka (wstawka w prawym dolnym rogu - ekspresja dodatnia w nienowotworowych przewodach wyprowadzających sutka).


.

Rak metaplastyczny piersi

Fot. 11. Barwienie immunohistochemiczne na receptory progesteronowe: ekspresja ujemna w komórkach raka (wstawka w prawym dolnym rogu - ekspresja dodatnie w nienowotworowych przewodach wyprowadzających sutka).


.

Rak metaplastyczny piersi

Fot. 12. Barwienie immunohistochemiczne receptora HER2: ekspresja ujemna (status negatywny).


.

Rak metaplastyczny piersi

Fot. 13. Barwienie immunohistochemiczne na aktywność antygenu Ki-67: frakcja proliferacyjna mierzona dodatnią ekspresją antygenu Ki-67 wynosi 50%.


.

.

.